Γενικοί Όροι Ενοικίασης

Λήψη Γενικών Όρων Ενοικίασης


Προσόντα ενοικιαστή

Ο ενοικιαστής για να προβεί στην ενοικίαση οχήματος θα πρέπει να:

 • Έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 23* ετών, με άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, για τις κατηγορίες οχημάτων MCMR, EDMR, CCMR, CCMD, CCAR και CCAD. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, θα πρέπει να είναι άνω των 25 ετών και η άδεια οδήγησης να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από 3 χρόνια.
 • Διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) άδεια οδήγησης.
 • Διαθέτει προσωπική πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή κάποια από τις πιστωτικές Sixt Cards.

* Οι ενοικιαστές ηλικίας μεταξύ 21-22 ετών υπόκεινται στην προσαύξηση Νέων Οδηγών με κόστος 24,80€ ημερησίως.

Παραλαβή οχημάτων

 • Ο ενοικιαστής κατά την παραλαβή του οχήματος θα πρέπει να έχει μαζί του:
  1. Iσχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης.
  2. Την προσωπική πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα ή κάποια από τις πιστωτικές Sixt Cards. Κάρτες τρίτων δεν γίνονται δεκτές, εκτός αν υπάρχει έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση.
  3. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δε διαθέτει πιστωτική κάρτα μπορεί να ενοικιάσει όχημα από τις κατηγορίες MCMR, EDMR, CCMR, CCMD, CCAR, CCAD*, εφόσον αποδεχθεί την ασφάλεια Μερικής Απαλλαγής Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.), προκαταβάλλει την προϋπολογιζόμενη αξία της ενοικίασης καθώς και ελάχιστη χρέωση εγγύησης ποσού των 471,20€.

* Για τις κατηγορίες CDMR, CDMD, CDAR, CDAD, IDMR, IDMD, IDAR, IDAD, SDMR, SDAR, FDMR, FDAR, CWMR, SWMR, SVMR, SVMD, SVAD, CFMN, IFMR, IFMD, ITMR, FVMR, FVMD, PDMR, PDAR, XDMR, XDAR, FFMR, FFAR, XFMR, XFAR είναι απαραίτητη η πιστωτική κάρτα.

 • Το όχημα θα παραδοθεί γεμάτο καύσιμα και θα πρέπει να επιστραφεί γεμάτο. Σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με τα καταναλωθέντα καύσιμα* καθώς και με 12,40€ για ανεφοδιασμό.
 • Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει, να διαβάσει τους επισυναπτόμενους όρους και να υπογράψει. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.
 • Είναι πολύ σημαντικό στην παραλαβή ο ενοικιαστής να ελέγξει το όχημα και να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει ήδη σε αυτό ώστε να αποφευχθεί η χρέωση ζημιάς από προηγούμενη ενοικίαση. Ο ενοικιαστής θα κληθεί να υπογράψει στην παραλαβή και επιστροφή του οχήματος σχετικό αποδεικτικό έγγραφο για τυχόν υπάρχουσες ζημιές στο όχημα.

* Εξαρτάται από την ισχύουσα μέση τιμή καυσίμων.

 

Ασφάλειες

Τα οχήματα της Sixt είναι ασφαλισμένα:

 1. έναντι τρίτων (εξαιρουμένων του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες έως 1.220.000,00€ ανά παθόντα
 2. για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα (εξαιρουμένου του οχήματος της Sixt) έως 1.220.000,00€
 3. για το όχημα της Sixt από πυρκαγιά
 4. για το όχημα της Sixt από θραύση κρυστάλλων (πλην φανών και καθρεπτών)

Για ζημιές ή κλοπή που έχουν προκληθεί με υπαιτιότητα / αμέλεια του ενοικιαστή στο όχημα της Sixt, ο ενοικιαστής ευθύνεται μέχρι και την συνολική εμπορική αξία του οχήματος κατά τον χρόνο του ατυχήματος ή της κλοπής.

Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.)

Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος:

 1. στο ποσό των 471,20€ καταβάλλοντας το ποσό των 17,36€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες MCMR, EDMR, CCMR, CCMD, CCAR, CCAD,
 2. στο ποσό των 682,00€ καταβάλλοντας το ποσό των 23,56€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες CDMR, CDMD, CDAR, CDAD, IDMR, IDMD, IDAR, IDAD, SDMR, SDAR, CWMR, SWMR, SVMR, SVMD, SVAD, IFMR, IFMD, ITMR,
 3. στο ποσό των 1.240,00€ καταβάλλοντας το ποσό των 34,72€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες FDMR, FDAR, PDMR, PDAR, XDMR, XDAR, FVMR, FVMD, FFMR, FFAR, XFMR, XFAR 
υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (π.χ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδα STOP, παράνομο προσπέρασμα, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος κλπ)
 

Πλήρης Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (F.D.W.)

Αν ο ενοικιαστής επιθυμεί να απαλλαγεί από τα παραπάνω ποσά των 471,20€, 682,00€ και 1.240,00€ αντίστοιχα, θα πρέπει να καταβάλλει επιπρόσθετα ημερησίως το ποσό των 12,40€ για τις κατηγορίες MCMR, EDMR, CCMR, CCMD, CCAR, CCAD, το ποσό των 17,36€ για τις κατηγορίες CDMR, CDMD, CDAR, CDAD, IDMR, IDMD, IDAR, IDAD, SDMR, SDAR, CWMR, SWMR, SVMR, SVMD, SVAD, IFMR, IFMD, ITMR, και το ποσό των 29,76€ για τις κατηγορίες FDMR, FDAR, PDMR, PDAR, XDMR, XDAR, FVMR, FVMD, FFMR, FFAR, XFMR, XFAR.

Σημ.: Οι παραπάνω ασφάλειες δεν καλύπτουν ζημιές που έχουν προκληθεί από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), και ζημιές που έχουν προκληθεί στα ελαστικά, στους καθρέπτες, στα φανάρια, στο κάτω μέρος του αμαξώματος καθώς και στο εσωτερικό του.
 

Πλήρης Ασφάλεια (S.F.D.W.)

Μηδενίζει τα ποσά ευθύνης από ζημιά του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου και είναι απαραίτητη προϋπόθεση να περιλαμβάνεται ήδη στην τιμή ενοικίασης η C.D.W. και F.D.W.. Επίσης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση και η υπογραφή της δήλωσης ατυχήματος από τον ενοικιαστή σε περίπτωση ζημιάς του αυτοκινήτου. Ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει επιπρόσθετα ημερησίως το ποσό των 7,44€ για τις κατηγορίες MCMR, EDMR, CCMR, CCMD, CCAR, CCAD και το ποσό των 9,92€ για τις κατηγορίες CDMR, CDMD, CDAR, CDAD, IDMR, IDMD, IDAR, IDAD, SDMR, SDAR, CWMR, SWMR, SVMR, SVMD, SVAD, IFMR, IFMD, ITMR, FDMR, FDAR, PDMR, PDAR, XDMR, XDAR, FVMR, FVMD, FFMR, FFAR, XFMR, XFAR.

Σημ.: Η παραπάνω ασφάλεια δεν καλύπτει ζημιές που έχουν προκληθεί από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), από πρόθεση ή αμέλεια, χρήση λάθους καυσίμου και αθέτηση των όρων της Σύμβασης.  

Ασφάλεια Κλοπής (Τ.P.)

Ο ενοικιαστής απαλλάσεται από την ευθύνη για την κλοπή του αυτοκινήτου εφόσον δεχτεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλλει ημερησίως το ποσό των:

 • 7,44€ για τις κατηγορίες MCMR, EDMR, CCMR, CCMD, CCAR, CCAD
 • 9,92€ για τις κατηγορίες CDMR, CDMD, CDAR, CDAD, IDMR, IDMD, IDAR, IDAD, SDMR, SDAR, CWMR, SWMR, SVMR, SVMD, SVAD, IFMR, IFMD, ITMR
 • 17,36€ για τις κατηγορίες FDMR, FDAR, PDMR, PDAR, XDMR, XDAR, FVMR, FVMD, FFMR, FFAR, XFMR, XFAR

Σημ.: Η κάλυψη της Ασφάλειας Κλοπής (Τ.Ρ.) δεν ισχύει σε περίπτωση αμέλειας του οδηγού.

Προσωπική Ασφάλεια (P.A.I.)

Με πρόσθετη ημερήσια καταβολή 6,20€ παρέχεται κάλυψη στον οδηγό για θάνατο, μερικές ή ολικές σωματικές βλάβες, έως το ποσό των 15.000,00€.

Παραλαβή / Επιστροφή

 • Δωρεάν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Sixt στο κέντρο, ή στο αεροδρόμιο της ίδιας πόλης ή σε υποκαταστήματα του ίδιου νησιού
 • Εντός πόλης χρέωση 17,36€
 • Εκτός πόλης και έως 80χλμ από το κοντινότερο υποκατάστημα Sixt χρέωση 31,00€
 • Εκτός πόλης και άνω των 80χλμ από το κοντινότερο υποκατάστημα Sixt ενημερωθείτε από το Κεντρικό Τμήμα Κρατήσεων ή το υποκατάστημα
 • Παραλαβή / Παράδοση εκτός ωρών λειτουργίας των υποκαταστημάτων Sixt (21:00 - 08:00), χρέωση 24,80€

* H νυχτερινή χρέωση δεν ισχύει για παραλαβή/επιστροφή αυτοκινήτου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Σπάτα).

Σύστημα "Μίσθωσε εδώ - Άφησε εκεί" (One Way)

Προσφέρεται δωρεάν για ελάχιστη διάρκεια ενοικίασης επτά (7) ημερών μεταξύ των πόλεων Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Καβάλα - Αλεξανδρούπολη - Πάτρα - Καλαμάτα και στην Κρήτη μεταξύ των πόλεων Ηράκλειο - Χανιά - Ρέθυμνο - Αγ. Νικόλαος, μετά την έγγραφη έγκριση της Sixt. 

Πρόσθετες Χρεώσεις

Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης

Μία ημέρα. Με την λήξη 25ώρου ο ενοικιαστής θα επιβαρύνεται με το κόστος μίας ακόμα ημέρας.

Φόρος Αεροδρομίων (A.S.C.)

 • Από Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Σπάτα) χρέωση 13%
 • Από τα υπόλοιπα αεροδρόμια χρέωση 11%

 

Επιπλέον Οδηγός (A.D.)

Πρόσθετη επιβάρυνση για κάθε επιπλέον οδηγό: 4,34€ ημερησίως

Έξοδα φακέλου ατυχήματος

Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με 18,60€ σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της εταιρείας Sixt για την πληρωμή τους, θα υπάρξει επιβάρυνση 24,80€ πέραν του κόστους παράβασης (Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων).
 

Αφαίρεση πινακίδων

Σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων κατά την διάρκεια της ενοικίασης, ο ενοικιαστής θα χρεώνεται την ενοικίαση μέχρι την παραλαβή των πινακίδων από την αρμόδια υπηρεσία. 
 

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω ποσά:

 • 99,20€-248,00€ για τις κατηγορίες MCMR, EDMR, CCMR, CCMD, CCAR, CCAD
 • 124,00€-310,00€ για τις κατηγορίες CDMR, CDMD, CDAR, CDAD, IDMR, IDMD, IDAR, IDAD, SDMR, SDAR, CWMR, SWMR, SVMR, SVMD, SVAD, IFMR, IFMD, ITMR
 • 248,00€-434,00€ για τις κατηγορίες FDMR, FDAR, PDMR, PDAR, XDMR, XDAR, FVMR, FVMD, FFMR, FFAR, XFMR, XFAR

Αξεσουάρ


Είδος Κόστος ανά ημέρα
Παιδικό κάθισμα (έως 6 μηνών) 3,72€
Παιδικό κάθισμα (από 6 μηνών) 3,72€
Αλυσίδες χιονιού 3,72€
Navigation System (Σύστημα GPS) 6,20€

Τα αξεσουάρ διατίθονται μόνο μετά από κράτηση.

Ακυρώσεις

Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας κράτησης, που έχει πραγματοποιήσει ο ενοικιαστής μέσω της ιστοσελίδας, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία ενοικίασης, η Sixt δικαιούται να ζητήσει από τον ενοικιαστή ή να παρακρατήσει από τυχόν πληρωμή του την καταβολή ακυρωτικού τέλους αξίας 10,00€ ανά κράτηση. (Η καταβολή ακυρωτικού τέλους ισχύει και για κρατήσεις με ημερομηνία παραλαβής αυτοκινήτου μικρότερη των 15 ημερών). Οι ακυρώσεις πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στην Lion Rental A.E., Λ. Κηφισού 138-140, 121 31 Περιστέρι ή στο φαξ: 210 57 77 501 ή στο email: reservations@sixt.gr

No-show

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η Sixt θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 3 ωρών. Η Sixt διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον ενοικιαστή με μία ημέρα ενοικίασης της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτου που αφορά η κράτηση.

Εσωτερικό αυτοκινήτου

Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν βιολογικό καθαρισμό, (π.χ. τρίχωμα, άμμος κ.α. στα καθίσματα ή στο πάτωμα, στο πορτ-μπαγκάζ κλπ), ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 99,20€. Σε περίπτωση φθοράς με υπαιτιότητα του ενοικιαστή (πχ κάψιμο) θα υπάρξει αντίστοιχη χρέωση αναλόγως της ζημιάς.

Μεταφορά με πλοίο

Σε περίπτωση μίας ενοικίασης μεταξύ νησιών, ο ενοικιαστής οφείλει να επιστρέψει το όχημα στο υποκατάστημα παραλαβής, διαφορετικά όλα τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον ίδιο. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή ατυχήματος, ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει το αυτοκίνητο σε ένα υποκατάστημα Sixt (εκτός νησιού) με δικά του έξοδα. Κατά την διάρκεια μεταφοράς του αυτοκινήτου με πλοίο, δεν ισχύουν οι ασφαλιστικές καλύψεις.

Εκμίσθωση εκτός συνόρων

Ο ενοικιαστής χρειάζεται την έγγραφη έγκριση της Sixt Ελλάδος εάν επιθυμεί να βγει από τα Ελληνικά σύνορα με το όχημα της Sixt και να διαθέτει προσωπική πιστωτική κάρτα για εγγύηση. Το κόστος χορήγησης πράσινης κάρτας και οδικής βοήθειας επιβαρύνουν τον ίδιο.

Επέκταση ενοικίασης

Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που ήδη έχει συμφωνήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει εγγράφως με το υποκατάστημα της Sixt από όπου παρέλαβε το όχημα για να σημειωθεί η παράταση της ενοικίασης και να υπογραφεί το νέο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

Τρόποι πληρωμής

Η Sixt δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες: Visa, American Express, Diners Club, Mastercard και τις Sixt Cards. Σε περίπτωση επιλογής τρόπου πληρωμής με πιστωτική κάρτα μέσω της ιστοσελίδας, προσωρινά γίνονται δεκτές μόνο οι πιστωτικές κάρτες VISA και MASTERCARD. Σε περίπτωση επιλογής τρόπου πληρωμής με μετρητά και για ενοικιάσεις κατηγορίας αυτοκινήτων άνω των MCMR, EDMR, CCMR, CCMD, CCAR, CCAD η Sixt διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω του τμήματος Κρατήσεων, την προπληρωμή ενοικίασης είτε με πιστωτική κάρτα είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα του υποδείξει, πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου.

Για τις κρατήσεις προσφορών (Early Bird), υποχρεωτικά ο τρόπος πληρωμής γίνεται μόνο με την χρήση πιστωτικής κάρτας. 

Φ.Π.Α.

24%
17% για τις περιοχές Λέσβος, Κως, Χίος, Πάτμος

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φόρο Αεροδρομίου (A.S.C.) σε περίπτωση παραλαβής από Αεροδρόμιο.
Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
Οι τιμές και οι όροι ενοικίασης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Αρμόδια για οποιαδήποτε επίλυση διαφορών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.